Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Ενότητα 1: IoT for Industry

Στην Ενότητα αυτή βραβεύονται ΕΡΓΑ / PROJECTS, επιχειρήσεων, οργανισμών, δημόσιων φορέων, αλλά και παρόχων σχετικών υπηρεσιών και τεχνολογιών / λύσεων, ανάλογα με τον παρακάτω επιχειρηματικό τους κλάδο, που έχουν υιοθετήσει / υλοποιήσει έργα και λύσεις για την αποτελεσματική και απρόσκοπτη επιχειρησιακή λειτουργία τους:

1.1. Agriculture
1.2. Infrastructure / Construction
1.3. Electricity
1.4. Facility Management
1.5. Financial Services (Banking, Insurance)
1.6. Food & Beverage
1.7. Healthcare / Pharmaceutical
1.8. Hotel & Leisure
1.9. Logistics, Storage & Warehousing
1.10. Mining & Exploration
1.11. Oil and Gas Production
1.12. Telecoms
1.13. Travel & Leisure
1.14. Wind / Solar
1.15. Water / Wastewater

Ενότητα 2: IoT for Buildings

Στην Ενότητα αυτή βραβεύονται οι βέλτιστες πρακτικές επιχειρήσεων, οργανισμών, δημόσιων φορέων, αλλά και παρόχων σχετικών υπηρεσιών και τεχνολογιών / λύσεων, ανάλογα με την παρακάτω μορφή λύσεων ,που έχουν υιοθετήσει / υλοποιήσει έργα και λύσεις για την αποτελεσματική και απρόσκοπτη επιχειρησιακή λειτουργία τους:

2.1. Air Quality Monitoring
2.2. Infrastructure
2.3. Energy Efficiency
2.4. Security
2.5. Fire Safety
2.6. Building Οptimization
2.7. Heating & Cooling

Ενότητα 3: Industrial IoT

Στην Ενότητα αυτή βραβεύονται οι βέλτιστες πρακτικές επιχειρήσεων αλλά και παρόχων σχετικών υπηρεσιών και τεχνολογιών / λύσεων, ανάλογα με την παρακάτω μορφή λύσεων ,που έχουν υιοθετήσει / υλοποιήσει έργα και λύσεις για την αποτελεσματική και απρόσκοπτη επιχειρησιακή λειτουργία τους:

3.1. Operation / Production
3.2. Maintenance
3.3. Asset management
3.4. Inventory management

Ενότητα 4: IoT for Consumers

Στην Ενότητα αυτή βραβεύονται οι βέλτιστες πρακτικές επιχειρήσεων, αλλά και παρόχων σχετικών υπηρεσιών και τεχνολογιών / λύσεων, ανάλογα με την παρακάτω μορφή λύσεων ,που έχουν υιοθετήσει / υλοποιήσει έργα και λύσεις για την αποτελεσματική και απρόσκοπτη επιχειρησιακή λειτουργία τους:

4.1. Sales and Marketing
4.2. Lifestyle & Wellness
4.3. Delivery Tracking
4.4. Retail Display & Signposting
4.5. Data Collection
4.6. Restaurant and Bar Solutions
4.7. Audio, Video & Infotainment
4.8. Business-to-Consumer Marketing & Promotion

Ενότητα 5: IoT for Government & Public

Στην Ενότητα αυτή βραβεύονται οι βέλτιστες πρακτικές δημόσιων φορέων, αλλά και παρόχων σχετικών υπηρεσιών και τεχνολογιών / λύσεων, ανάλογα με την παρακάτω μορφή λύσεων ,που έχουν υιοθετήσει / υλοποιήσει έργα και λύσεις για την αποτελεσματική και απρόσκοπτη επιχειρησιακή λειτουργία τους:

5.1. Emergency services
5.2. Policing & Crime Control – Security
5.3. Healthcare
5.4. Clinical Health Monitors
5.5. Public Safety
5.6. Flood Detection
5.7. Fire Detection
5.8. Pedestrian Safety
5.9. Data Collection / Transfer
5.10. Waste Management
5.11. Environment Monitoring
5.12. Sustainability / Decarbonisation

Ενότητα 6: IoT for Transport & Travel

Στην Ενότητα αυτή βραβεύονται ΕΡΓΑ / PROJECTS καθώς και βέλτιστες πρακτικές επιχειρήσεων και παρόχων σχετικών υπηρεσιών και τεχνολογιών / λύσεων, ανάλογα με τον παρακάτω επιχειρησιακό κλάδο ή μορφή λύσεων,που έχουν υιοθετήσει / υλοποιήσει έργα και λύσεις για την αποτελεσματική και απρόσκοπτη επιχειρησιακή λειτουργία τους:

6.1. Motorways
6.2. Air Transport
6.3. Rail Transport
6.4. Public Transportation
6.5. Shipping & Cargo Handling
6.6. Fleet Management
6.7. Driver Management
6.8. Connected Vehicles & Telematics
6.9. Smart Lighting
6.10. Smart Parking
6.11. Sustainability / Decarbonisation

Ενότητα 7: Securing IoT

Στην Ενότητα αυτή βραβεύονται ΕΡΓΑ / PROJECTS καθώς και βέλτιστες πρακτικές επιχειρήσεων και παρόχων σχετικών υπηρεσιών και τεχνολογιών / λύσεων που ενισχύουν την ασφάλεια των εφαρμογών IoT αναφορικά με:

7.1. IoT Data Encryption
7.2. Secure IoT Data Transfer
7.3. Threat Alert
7.4. Control & Resolution

Ενότητα 8: Others

Στην Ενότητα 8 υποβάλλονται υποψηφιότητες οι οποίες δεν μπορούν να ενταχθούν από τους συμμετέχοντες κατά την διαδικασία υποβολής των υποψηφιοτήτων τους, σε κάποια από τις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες των Ενοτήτων 1 έως 7. Οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται σε αυτή την Ενότητα ελέγχονται από την Κριτική Επιτροπή και ο Πρόεδρος αποφασίζει αν θα ταξινομηθούν σε υπάρχουσες (εννοιολογικά κοντινές κατηγορίες) ή θα δημιουργηθούν νέες κατηγορίες όπου και θα ενταχθούν.

Gold - Silver - Bronze Βραβεία

Gold
Η υποψηφιότητα που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία της κατηγορίας στις Ενότητες 1 έως και 7 και βρίσκεται πάνω από το γενικό μέσο όρο. Εφόσον υπάρξει ισοβαθμία, δύνανται να δοθούν ισάριθμα Gold

Silver
Η/Οι υποψηφιότητα/ ες που συγκεντρώνουν τις αμέσως επόμενες βαθμολογίες της κατηγορίας στις Ενότητες 1 έως και 7

Bronze
Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν βαθμολογία πάνω από το όριο βράβευσης της κατηγορίας στις Ενότητες 1 έως και 7 και όπως αυτός ορίζεται από το μέσο όρο του συνόλου των βαθμολογιών

Για να δοθεί η τριπλή κατηγοριοποίηση Gold, Silver, Bronze θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) υποψηφιότητες στην ίδια κατηγορία. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, τότε η συγκεκριμένη κατηγορία ενοποιείται /συγχωνεύεται με άλλη μέσα στην ίδια ενότητα, κατόπιν έγκρισης του προέδρου.

Κορυφαία Βραβεία

Ο τίτλος απονέμεται με βάση τη μεγαλύτερη συνολική αξιολόγηση όλων των επιμέρους υποψηφιοτήτων κάθε συμμετέχουσας εταιρείας στις παραπάνω Ενότητες, υπό την προϋπόθεση να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 14 πόντους και ένα Gold βραβείο. Συγκεκριμένα, κάθε βραβείο θα λαμβάνει αντίστοιχους πόντους: το Gold βραβείο 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.

IoT Integrator of the Year
Το βραβείο θα απονεμηθεί στην εταιρεία, που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει στο σύνολο των κατηγοριών των ενοτήτων των βραβείων, καταθέτοντας έργα για λογαριασμό πελατών ή από κοινού με τους πελάτες τους.

IoT Development House of the Year
Το βραβείο θα απονεμηθεί στην επιχείρηση, που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει στο σύνολο των κατηγοριών των ενοτήτων των βραβείων, καταθέτοντας έργα για λογαριασμό πελατών ή από κοινού με τους πελάτες τους.