Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Τα βραβεία χωρίζονται σε έξη διακριτές Ενότητες και σε κάθε μία από αυτές υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες βράβευσης.

Ενότητα 1: ΙοΤ for Industry

Στην Ενότητα αυτή βραβεύονται ΕΡΓΑ / PROJECTS, επιχειρήσεων, οργανισμών, δημόσιων φορέων, αλλά και παρόχων σχετικών υπηρεσιών και τεχνολογιών, ανάλογα με τον παρακάτω επιχειρηματικό τους κλάδο, που έχουν υιοθετήσει / υλοποιήσει έργα και λύσεις για την αποτελεσματική και απρόσκοπτη επιχειρησιακή λειτουργία τους:

1.1. Agriculture
1.2. Construction
1.3. Insurance
1.4. Electricity / Gas
1.5. Facility Management
1.6. Financial Services (Banking, Insurance)
1.7. Food & Beverage
1.8. Healthcare / Pharmaceutical
1.9. Hotel & Leisure
1.10. Logistics, Storage & Warehousing
1.11. Metals & Mining
1.12. Oil and Gas Production
1.13. Telecoms
1.14. Travel & Leisure
1.15. Wind / Solar
1.16. Water / Wastewater
1.17. Other

Ενότητα 2: ΙοΤ for Buildings

Στην Ενότητα αυτή βραβεύονται οι βέλτιστες πρακτικές επιχειρήσεων, οργανισμών, δημόσιων φορέων, αλλά και παρόχων σχετικών υπηρεσιών και τεχνολογιών, ανάλογα με την παρακάτω μορφή λύσεων, που έχουν υιοθετήσει / υλοποιήσει για την αποτελεσματική και απρόσκοπτη επιχειρησιακή λειτουργία τους:

2.1. Air Quality Monitoring
2.2. Infrastructure
2.3. Energy Efficiency
2.4. Security
2.5. Fire Safety
2.6. Building optimisation
2.7. Heating & Cooling

Ενότητα 3: Industrial IoT

Στην Ενότητα αυτή βραβεύονται οι βέλτιστες πρακτικές επιχειρήσεων αλλά και παρόχων σχετικών υπηρεσιών και τεχνολογιών, ανάλογα με την παρακάτω μορφή λύσεων, που έχουν υιοθετήσει / υλοποιήσει για την αποτελεσματική και απρόσκοπτη επιχειρησιακή λειτουργία τους:

3.1. Operation
3.2. Production
3.3. Maintenance
3.4. Asset management
3.5. Inventory management

Ενότητα 4 : ΙοΤ for Consumers

Στην Ενότητα αυτή βραβεύονται οι βέλτιστες πρακτικές επιχειρήσεων, αλλά και παρόχων σχετικών υπηρεσιών και τεχνολογιών, ανάλογα με την παρακάτω μορφή λύσεων, που έχουν υλοποιήσει για την αποτελεσματική και απρόσκοπτη επιχειρησιακή λειτουργία τους:

4.1. In store analytics
4.2. Ρestaurant and bar solutions
4.3. Sales and Marketing
4.4. Lifestyle & Wellness
4.5. Wearable Device
4.6. Delivery Tracking

Ενότητα 5: ΙοΤ for Goverment & Public

Στην Ενότητα αυτή βραβεύονται οι βέλτιστες πρακτικές δημόσιων φορέων, αλλά και παρόχων σχετικών υπηρεσιών και τεχνολογιών, ανάλογα με την παρακάτω μορφή λύσεων, που έχουν υιοθετήσει / υλοποιήσει για την αποτελεσματική και απρόσκοπτη επιχειρησιακή λειτουργία τους:

5.1. Emergency services
5.2. Security
5.3. Healthcare
5.4. Public Safety
5.5. Flood Detection
5.6. Fire Detection
5.7. Policing & Crime Control
5.8. Data Collection / Transfer
5.9. Smart Waste Management
5.10. Sustainability / Decarbonisation

Ενότητα 6: ΙοΤ for Transport

Στην Ενότητα αυτή βραβεύονται ΕΡΓΑ / PROJECTS καθώς και βέλτιστες πρακτικές επιχειρήσεων και παρόχων σχετικών υπηρεσιών και τεχνολογιών, ανάλογα με τον παρακάτω επιχειρησιακό κλάδο ή μορφή λύσεων, που έχουν υιοθετήσει / υλοποιήσει για την αποτελεσματική και απρόσκοπτη επιχειρησιακή λειτουργία τους:

6.1. Motorways
6.2. Air Transport
6.3. Urban Transport
6.4. Maritime / Cargo Handling
6.5. Fleet Management
6.6. Connected Vehicles /Telematics
6.7. Smart Lighting
6.8. Smart Parking
6.9. Sustainability / Decarbonisation

Winner – Highly Commended – Gold – Silver – Bronze Βραβεία

Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Gold, Silver ή/και Bronze βραβεία για τις υποψηφιότητες της Ενότητας 1 έως και 6.

Gold: Η υποψηφιότητα που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία της κατηγορίας στην Ενότητα 1 έως και 6 και βρίσκεται πάνω από το γενικό μέσο όρο. Εφόσον υπάρξει ισοβαθμία, δύνανται να δοθούν ισάριθμα Gold

Silver: Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν τις αμέσως επόμενες βαθμολογίες της κατηγορίας στην Ενότητα 1 έως και 6

Bronze: Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν βαθμολογία πάνω από το όριο βράβευσης της κατηγορίας στην Ενότητα 1 έως και 6 και όπως αυτός ορίζεται από το μέσο όρο του συνόλου των βαθμολογιών

Κορυφαία Βραβεία

Ο τίτλος απονέμεται με βάση τη μεγαλύτερη συνολική αξιολόγηση όλων των επιμέρους υποψηφιοτήτων κάθε συμμετέχουσας εταιρείας στις παραπάνω Ενότητες, υπό την προϋπόθεση να έχει συγκεντρώσει συνολικά πάνω από 14 βαθμούς. Συγκεκριμένα, κάθε βραβείο θα λαμβάνει αντίστοιχους πόντους: το Winner και Gold βραβείο 7 πόντους, το Highly Commended και Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.

IoT Integrator of the Year

Το βραβείο θα απονεμηθεί στην εταιρεία, που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει στο σύνολο των κατηγοριών των ενοτήτων των βραβείων, καταθέτοντας έργα για λογαριασμό πελατών ή από κοινού με τους πελάτες τους.

IoT Development House of the Year

Το βραβείο θα απονεμηθεί στην επιχείρηση, που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει στο σύνολο των κατηγοριών των ενοτήτων των βραβείων, καταθέτοντας έργα για λογαριασμό πελατών ή από κοινού με τους πελάτες τους.
Σημείωση: Η Κριτική Επιτροπή, με την σύμφωνη γνώμη του Προέδρου διατηρεί το δικαίωμα να μην απονείμει κάποιο ή το σύνολο των προαναφερόμενων βραβείων. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα στα στοιχεία των υποψηφιοτήτων